How Long Will I love U concerns Lu Ming (Lei Jiayin) and Gu Xiaojiao (Tong Liya) who live in the same apartment nineteen years apart....