One Moment of Asia: Roman Gekijo

Roman Gekijo (pinku eiga theater) – Shinbashi, Tokyo