One Moment of Asia: Tokyo Nights

Kudanshita, Tokyo