One Moment of Asia: Awake In Shinjuku

Never Sleep.. Kabuki-Cho, Shinjuku Tokyo